رویدادهای روز

مجمع عمومی سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات

عمومیمجمع  وارتباطات فرهنگی مطالعات ایرانی انجمنسالانه  روز دو شنبه4  ماه خرداد94 

برگزار می‌شود.