درباره‌ی انجمن

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و ساختارهای علمی موجود درصدد است تا زمینه های لازم برای گسترش دانش های مربوط به حوزه فرهنگ و ارتباطات را در جامعه ایران فراهم سازد. لذا، برای حصول به این مقصود اهداف و سیاست های ذیل را برای ادامه فعالیت خود در نظر گرفته است:

 

اهداف انجمن:

ـ ایجاد زمینه های لازم برای گسترش ساختارهای معرفتی لازم جهت گسترش مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظام علمی کشور

ـ کمک به شکل گیری و تقویت اجتماع علمی در دو حوزه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ـ ایجاد روابط بین انجمنی با انجمن های علمی داخلی و انجمن های علمی خارجی مرتبط

ـ ترویج دانش انتقادی مطالعات فرهنگی و ارتباطات میان مردم به منظور ایجاد ارتباط نزدیک با جامعه

ـ ارتباط با ارکان سیاست گذاری نظام در حوزه های فرهنگ و ارتباطات

سیاست های انجمن

ـ تقویت ساختارهای معرفتی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظام علمی کشور

ـ تقویت اجتماع علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ـ تقویت روابط بین انجمنی

ـ ترویج دانش انتقادی مطالعات فرهنگی و ارتباطات میان مردم

ـ دیده بانی حوزه فرهنگ و ایفای نقش در سیاستگذاری ها

 

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات بنا بر فعالیت­های خود کمیته­های آموزش و پژوهش، کمیته انتشارات، کمیته آمار و اطلاعات، کمیته پذیرش و روابط عمومی، کمیته نشست­های علمی و گروه های تخصصی را تشکیل داده است. از جمله مهمترین فعالیت این انجمن انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات فرهنگی و ارتباطات» می باشد.