درباره‌ی انجمن

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و ساختارهای علمی موجود درصدد است تا زمینه های لازم برای گسترش دانش های مربوط به حوزه فرهنگ و ارتباطات را در جامعه ایران فراهم سازد. لذا، برای حصول به این مقصود اهداف و سیاست های ذیل را برای ادامه فعالیت خود در نظر گرفته است:

 

اهداف انجمن:

ـ ایجاد زمینه های لازم برای گسترش ساختارهای معرفتی لازم جهت گسترش مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظام علمی کشور

ـ کمک به شکل گیری و تقویت اجتماع علمی در دو حوزه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ـ ایجاد روابط بین انجمنی با انجمن های علمی داخلی و انجمن های علمی خارجی مرتبط

ـ ترویج دانش انتقادی مطالعات فرهنگی و ارتباطات میان مردم به منظور ایجاد ارتباط نزدیک با جامعه

ـ ارتباط با ارکان سیاست گذاری نظام در حوزه های فرهنگ و ارتباطات

سیاست های انجمن

ـ تقویت ساختارهای معرفتی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظام علمی کشور

ـ تقویت اجتماع علمی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ـ تقویت روابط بین انجمنی

ـ ترویج دانش انتقادی مطالعات فرهنگی و ارتباطات میان مردم

ـ دیده بانی حوزه فرهنگ و ایفای نقش در سیاستگذاری ها

 

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات بنا بر فعالیت­های خود کمیته­های آموزش و پژوهش، کمیته انتشارات، کمیته آمار و اطلاعات، کمیته پذیرش و روابط عمومی، کمیته نشست­های علمی و گروه های تخصصی را تشکیل داده است. از جمله مهمترین فعالیت این انجمن انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات فرهنگی و ارتباطات» می باشد.

اعضای منتخب هیئت مدیره درسال ۱۳۹۵:

 

 

دکتر هادی خانیکی

(رئیس انجمن )

نشست اصفهان  

دکتر محمد رضایی

(نایب رئیس)

download (1)

دکتر سبحان یحیایی

(خزانه دار)

download (2)  دکتر عباس کاظمی

(عضو هیئت مدیره)

download (5)

دکتر زهیر صباغ پور

(عضو هیئت مدیره)

 download (4)  دکتر افسر افشار نادری

(عضو هیئت مدیره)

 download (6)  آقای پدرام الوندی

(عضو هیئت مدیره)

 download (7)

دکتر مهدی منتظرقائم

( عضو علی البدل هیئت مدیره)

 download (3)

دکتر وحید عقیلی

(عضو علی البدل هیئت مدیره)

 download (8) دکتررضا صمیم

( بازرس )

 download (9) دکتر سید محمد دادگران

(بازرس علی البدل)