هیات مدیره

اعضای منتخب هیئت مدیره در سال ۱۳۹۹:

 

 

دکتر هادی خانیکی

(رئیس انجمن )

download (2)  

 

دکتر عباس کاظمی

(نایب رئیس)

download (1)

دکتر سبحان یحیایی

(خزانه دار)

 دکتر علی ربیعی

 

(عضو هیئت مدیره)

دکتر محمد مهدی مولایی

(عضو هیئت مدیره)

 download (4)  دکتر افسر افشار نادری

 

(عضو هیئت مدیره)

دکتر عباس قنبری باغستان

 

(عضو هیئت مدیره)

download (5)

دکتر زهیر صباغ پور

( عضو علی البدل هیئت مدیره)

 download (3)

دکتر وحید عقیلی

(عضو علی البدل هیئت مدیره)

download (6) آقای پدرام الوندی

 

( بازرس )

 خانم اعظم ده صوفیانی
(بازرس علی البدل)

 

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۹۶

رئیس: دکتر هادی خانیکی

نایب رئیس: دکتر محمد رضایی

خزانه دار: دکتر سبحان یحیایی

اعضا اصلی: دکتر عباس کاظمی، دکتر زهیر صباغ پور، دکتر افسر افشار نادری ، پدرام الوندی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره: دکتر مهدی منتظرقائم، دکتر  سید وحید عقیلی

بازرسان: دکتر رضا صمیم، دکتر سید محمد دادگران

  

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۹۳

رئیس:  دکتر هادی خانیکی

نایب رئیس:  دکتر عبدالله گیویان

خزانه دار: دکتر عارف وکیلی

اعضا اصلی: دکتر مهری بهار، دکتر علی ربیعی، دکتر مسعود کوثری، دکتر علیرضا قبادی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره: دکتر رضا صمیم، دکتر شراره مهدی زاده

بازرسان: یوسف پاکدامن (اصلی)، محمد حسین شریفی ساعتی

 

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۸۹

رئیس هیات مدیره: دکتر تقی آزادارمکی 

نایب رئیس: دکتر محمد رضایی

خزانه دار: دکتر وحید طلوعی

اعضا اصلی: دکتر محسن نیازی، دکتر علی ربیعی، دکتر محمود شهابی، دکتر شراره مهدی زاده

اعضا علی البدل: دکتر عبدالله گیویان، دکتر حسن بشیر

بازرسان: حمید غیدی ( اصلی )، دکتر داوود نعمتی انارکی

 

 

اعضای هیات مدیره منتخب سال ۱۳۸۷

رئیس هیئت مدیره: دکتر تقی آزاد ارمکی

نایب رئیس: دکتر محمد رضایی

خزانه دار: حمید غیدی

اعضای هیئت مدیره: دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر هادی خانیکی، دکتر محسن نیازی، وحید طلوعی

اعضای علی البدل: دکتر مسعود کوثری، دکتر محمد سعید ذکایی

بازرس: دکتر مهران سهراب زاده

بازرس علی البدل:  مهدی ادیبان

 

 

موسسان انجمن سال ۱۳۸۴

دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر مهدی منتظرقائم، دکتر مسعود کوثری، دکتر حمید عبدالهیان، مهدی یزغانی، دکتر محمد مهدی فرقانی، دکتر محمد سعید ذکایی، دکتر محمود شهابی و دکتر اعظم راودراد