۱۳ بهمن ۱۳۹۴

جامعه پایدار

کتاب «جامعه پایدار» به قلم فتانه حاجیلو و بهجت یزدخواستی در خصوص رابطه انسان با محیط زیست به معرفی آن دسته از نظریه ها و آراء جامعه شناسان دوره معاصر می پردازد که به تأثیر نگرش انسان محور بر رفتار انسان در قبال محیط زیست تأکید دارند. کتاب مستخرج از پایان نامه دکتری خانم فتانه حاجیلو است. ایشان هم اکنون عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز هستند. کتاب در 150 صفحه و با قیمت 10 هزار تومان از سوی انتشارات آیدین به تازگی منتشر شده است.

???????:

نظرات