۱۶ اسفند ۱۳۹۹

کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 منتشر شد

کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 اثر  کوین بی. رایت ؛ لیزا اسپارکز ؛ دان اهیر با ترجمه دکتر داود مهرابی و دکتر عباس قنبری باغستان توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

در پیشگفتار این کتاب به قلم دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کرسی ارتباطات علم و فنّاوری یونسکو آمده است:

ارتباطات سلامت حوزه ای جدید و در حال تحول است که دو مقولۀ ارتباطات و سلامت را به هم مرتبط ساخته و از دل آن رویکردی چندوجهی و میان رشته ای به وجود آورده است. این حوزه عرصه های متعددی ازجمله آموزش، سلامت، سواد سلامت، ارتباطات اجتماعی، شبکه ها ی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، روان شناسی اجتماعی، مردم شناسی، و جامعه شناسی ارتباطات را دربر می گیرد و به این لحاظ اکنون به حوزه های عملی و فعالیت های مختلف ارتباطی ازجمله ارتباطات انسانی، ارتباطات میان فرهنگی، روابط عمومی، افکار عمومی، بسیج اجتماعی، و ارتباطات حرفه ای مربوط می شود.

کتاب پیش رو به وضع ارتباطات در قرن بیست ویکم می پردازد و ازجمله آثار ارزندۀ نظری- کاربردی است که به حوزۀ وسیع ارتباطات سلامت از سطح نگرش تا رفتار و کنش پرداخته است. وجه متمایز این اثر، هم تأمل در ابعاد مفهومی و نظری سلامت و هم توجه به بافت های اجتماعی، فرهنگی، و سازمانی آن است که بر همین اساس از نقش ها و کارکردهای ارتباط سخن به میان می آورد و به تأثیرات فن اورانه و رسانه ای به صورت موردی می پردازد.

مطالعۀ این کتاب علاوه بر اساتید، پژوهشگران ارتباطات سلامت، و دانشجویان همچنین برای فعالان حوزه سلامت از جمله پزشکان، پرستاران و همه افرادی که به نحوی در حوزه سلامت فعالیت می کنند، توصیه می شود.

علاقمندان می توانند برای خرید این کتاب از طریق لینک https://press.ut.ac.ir/book_3444.html اقدام نمایند.

کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 شامل 464 صفحه، شش بخش و 13 فصل است.

بخش های کتاب

 • بخش اول: مقدمه
 • بخش دوم: دیدگاههای بین فردی
 • بخش سوم: بافت های اجتماعی، فرهنگی، و سازمانی
 • بخش چهارم: تأثیرات فنّاوری ها و رسانه
 • بخش پنجم: خطر، پویش ها، اجتماعات، و تیم ها
 • بخش ششم: زمینه ها، چالش ها، و گزینه ها

فصل های کتاب

 • فصل اول: مروری بر ارتباطات و سلامت
 • فصل دوم: ارتباطات بیمار و ارائه دهندۀ خدمات سلامت
 • فصل سوم: مراقبت و ارتباطات
 • فصل چهارم: حمایت اجتماعی و سلامت
 • فصل پنجم: فرهنگ و مسائل تنوع در مراقبت سلامت
 • فصل ششم: ارتباطات و سازمان های مراقبتِ سلامت
 • فصل هفتم: فنّاوری های نوین و ارتباطات سلامت
 • فصل هشتم: ارتباطات جمعی و سلامت
 • فصل نهم: ارتباطات خطر و بحران
 • فصل دهم: پویش های سلامت و ابتکاراتِ سلامتِ عمومی
 • فصل یازدهم: تیم های مراقبتِ سلامتِ بین رشته ای
 • فصل دوازدهم: مسائل سیاسی و ارتباطات سلامت

فصل سیزدهم: بخش پایانی: نگاهی به آیندۀ تحقیقاتِ ارتباطات سلامت

???????:

کلمات کلیدی:

نظرات