کمیته‌های اجرایی

کمیته انتشاراتمدیر کمیته: آقای مجید شمسه شرح وظایف– پیگیری جهت اخذ مجوز انتشارات برای انجمن– برگزاری جلسه‌های نقد کتاب‌های منتشره از سوی انجمن یا دیگر کتاب‌های حوزه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات– تنظیم و تدوین تفاهم‌نامه‌های همکاری مرتبط با حوزه‌ی انتشارات با دیگر انجمن‌ها، سازمان‌ها و ناشران– مستندسازی کلیه رویدادها، نشست‌ها و همایش‌های علمی انجمن – … ادامه خواندن کمیته‌های اجرایی