اقتصاد

 • ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

  مالی رفتاری

  مالي رفتاري شاخه جديدي از دانش مالي است. در سطح کالن، مالـي رفتاري نظـريه هاي مالي کالسيک به ويـژه تئوري بازار کارآي سرمايه را به چالش مي گيرد. در سطح خرد، مالي رفتاري نشان ميدهد که در دنياي واقعي، رفتار سرمايهگذاران با فرض بنيادي عقاليـي بودن در مالـي کالسيک سازگـاري ندارد و تمايالت يا...

  ادامه مطلب
 • ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

  دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

  این دوره جهت آشنایی عالقهمندان به سرمایه گذاری در بورس و با هدف توسعه فرهنگ سرمایهگذاری در اوراق بهادار برنامهریزی شده است. دوره فوق شامل مباحث اولیه ساختار بازار بورس کشور و اصول مقدماتی معامالت سهام بوده و سعی بر آن است تا عالقهمندان پس از اتمام دوره با سهم، نحوه خرید و فروش سهام، پیگیری...

  ادامه مطلب

  عمومی

 • ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

  حقوق کسب و کار

  هدف از برگزاري اين دوره، آشنايی هر چه بیشتر مديران و کارشناسان حوزه مالی و اداري شرکتهاي کارگزاري و ساير نهادهاي بازار سرمايه با اهم قوانین کار و تامین اجتماعی میباشد. محتواي اين دوره شامل سرفصلهاي زير است.

  ادامه مطلب