۲۰ آذر ۱۳۹۷

دوره کارگاهی (آشنایی با بلند خوانی و درک مطلب؛ پیش نیاز تفکر در رسانه) برگزار می شود.

گروه  مطالعات کودکی  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

 

دوره کارگاهی 

(آشنایی با بلند خوانی و درک مطلب؛ پیش نیاز تفکر در رسانه)

برگزار کنندگان دوره: 

وحیده شاه حسینی

فاطمه نوری راد

زمان : 1 و  4 دیماه 97 ساعت 15 الی 19

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

نظرات