۴ امرداد ۱۳۹۴

دوره‌های آموزشی کارگروه مطالعات دین / انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران

مجموعه نشست‌های كارگروه دين در سه دوره سه هفته‌اي با مضامين ذيل برگزار مي‌شود:

سه‌هفته اول:

1- احساس ديني در عصر حاضر از دوركيم

2-ايدئولوژي و يتوپيا از ريكور

3- دين از زيمل

سه هفته دوم:

بازخواني نسبت عرفان و سياست

سه هفته سوم:

بررسي تحولات موقعيت دين در جامعه ايران پس از انقلاب

يكشنبه‌ها ساعت 17

خيابان 16 آذر – دفتر انجمن

نظرات