۳۱ خرداد ۱۳۹۴

دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

این دوره جهت آشنایی عالقهمندان به سرمایه گذاری در بورس و با هدف توسعه فرهنگ سرمایهگذاری در اوراق بهادار برنامهریزی شده است. دوره فوق شامل مباحث اولیه ساختار بازار بورس کشور و اصول مقدماتی معامالت سهام بوده و سعی بر آن است تا عالقهمندان پس از اتمام دوره با سهم، نحوه خرید و فروش سهام، پیگیری تغییرات قیمتها و کلیه مطالب مرتبط با اصول اولیه سرمایهگذاری در بورس کامالً آشنا شوند. همچنین در این دوره؛ نهادهای فعال در بورس و نقش هر کدام مورد بازشناسی قرار گرفته و مقدماتی از نحوه تحلیل تغییرات قیمت سهام ارائه میگردد. این دوره ضمن پاسخگویی به پرسشها و ابهامات شرکتکنندگان در زمینه بورس و سرمایهگذاری در آن، کمك میکند تا متقاضیان آمادگی الزم جهت حضور در دورههای پیشرفته تحلیل اوراق بهادار را کسب نمایند.

نظرات