۳۱ خرداد ۱۳۹۴

حقوق کسب و کار

هدف از برگزاري اين دوره، آشنايی هر چه بیشتر مديران و کارشناسان حوزه مالی و اداري شرکتهاي کارگزاري و ساير نهادهاي بازار سرمايه با اهم قوانین کار و تامین اجتماعی میباشد. محتواي اين دوره شامل سرفصلهاي زير است.

نظرات