۳۱ خرداد ۱۳۹۴

مالی رفتاری

مالي رفتاري شاخه جديدي از دانش مالي است. در سطح کالن، مالـي رفتاري نظـريه هاي مالي کالسيک به ويـژه تئوري بازار کارآي سرمايه را به چالش مي گيرد. در سطح خرد، مالي رفتاري نشان ميدهد که در دنياي واقعي، رفتار سرمايهگذاران با فرض بنيادي عقاليـي بودن در مالـي کالسيک سازگـاري ندارد و تمايالت يا تورشهاي شناختي و احساسي سرمايهگـذاران که آنها را سوگيـري هاي رفتاري ميناميـم، نقـش با اهميتـي در تصميمگيريهاي اقتصادي دارد . هدف از اين دوره معرفي مباني مالي رفتاري، آشنايي با روشهاي و ابزارهاي آن و توصيههاي عملي در جهت مقابله با مخاطرات چنين رفتارهايي است.

نظرات