۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان" فلسفه برای کودکان " برگزار می شود.

گروه  مطالعات کودکی  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان” فلسفه برای کودکان “

بخش نظری:  

  • ادامه بررسی فصل 3 کتاب ” فلسفه اخلاق ” جیمز ریچلز: ذهنی گرایی اخلاقی
  • بررسی یک نوع فعالیت از مغالطات
  • بررسی رابطه گفت و شنود و تفکر

بخش عملی :

  • طبقه بندی سوالات جلسه گذشته و طرح بحث مرتبط

زمان : سه شنبه  23 آبان ماه 96 ساعت 15 الی 17

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،دفتر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

کلمات کلیدی:

نظرات