۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» برگزار می شود.

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و برخی انجمن‌های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در  روزهای 5 و 6 و 7 دی ماه 1396، چهارمین همایش دوسالانه ملی«پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را با محور ویژه «نابرابری و عدالت اجتماعی» برگزار می‌کند.

 

 

اطلاعات بیشتر را روی صفحه ویژه چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بخوانید.

کلمات کلیدی:

نظرات