۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نقد و بررسی کتاب پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران (مطالعه تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطات) برگزار می شود.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  و انجمن جامعه شناسی ایران  برگزار می‌کند:

نقد و بررسی کتاب پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران؟

مطالعه تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطات

( دکتر محمد امین قانعی راد)

سخنرانان:

دکتر هادی خانیکی

دکتر مقصود فراستخوه

دکتر عباس کاظمی

دکتر گیتی خزاعی

زمان: 19 اسفند ماه 97 ساعت 17 الی 19

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، از غرب به شرق بعد از پل نصر (گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات