۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان" فلسفه برای کودکان " برگزار می شود

گروه  مطالعات کودکی  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان” فلسفه برای کودکان “

زمان : سه شنبه 21  آبان ماه 98 ساعت 17 الی 19

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات