۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

نشست«گفت و گو پیرامون زندگی روزانه ی کارگران» برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند.

گفت و گو پیرامون زندگی روزانه ی کارگران

سخنرانان: 

دکتر سراج زاده

دکتر مالجو

آقای هیمن امینی

آقای علی مراد عناصری

 

زمان:سه شنبه 28 آبان ماه 98 ساعت 15 الی  17/30

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات