۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

همایش «مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری» برگزار می شود.

همایش مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری با رویکرد ارزش‌هاي حرفه‌اي و به منظور نشر و توسعه دانش مديريت درراستاي توسعه حرفه پرستاری، بهبود رفتار حرفه‌اي مديران پرستاري مبتنی بر دانش تخصصی مديريت پرستاري و ارتقای آگاهی و نگرش مدیران پرستاری در راستاي کاربست مهارت‌هاي مديريتي برگزار می‌شود.

 

  • مهلت ارسال مقاله : 9آذر ماه 1398
  • پایان زمان داوری : 15 آذر ماه 1398
  • تاریخ برگزاری :19 الی 21 آذر ماه 1398

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

http://nml.modares.ac.ir/

کلمات کلیدی:

نظرات