۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

نقد و بررسی کتاب «بر سنگفرش خیس شانزه‌لیزه» برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند.

نقد و بررسی کتاب «بر سنگفرش خیس شانزه‌لیزه»

سخنرانان: 

 

دکتر اعظم راودراد

دکتر محمد رضا جوادی یگانه

مولود قضات ( مولف اثر)

 

زمان:سه شنبه 12 آذر ماه 98 ساعت 13 الی  15

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات