۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان«فلسفه برای کودکان »برگزار می شود

گروه  مطالعات کودکی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان” فلسفه برای کودکان “

زمان : سه شنبه 19 آذرماه 98 ساعت 17 الی 19

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات