۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

نشست«رهیافت های انسان شناسی پزشکی انتقادی در شناخت خشونت و طرد ساختاری » برگزار می شود

گروه بدن و پزشکی انجمن انسان شناسی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سایر انجمن های علمی برگزار میکند.

رهیافت های انسان شناسی پزشکی انتقادی در شناخت خشونت و طرد ساختاری 

سخنران:

مزدک دانشور

 

زمان برگزاری: سه شنبه 26 آذرماه 98 ساعت 16 الی 18

مکان برگزاری: پل نصر(گیشا) بزرگراه جلال آل احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات