۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

پیش همایش اخلاق، فرهنگ و شهرنشینی برگزار می شود.

پیش همایش اخلاق، فرهنگ و شهرنشینی با تاکید بر منشور  حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر مشهد برگزار می شود.

 

پیش همایش اخلاق، فرهنگ و شهرنشینی

کلمات کلیدی:

نظرات