۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

تاب آوری سکونتگاه های شهری برگزار می شود

گروه علمی تخصصی ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  با همکاری مرکز ارتباطات بین الملل شهرداری تهران و گروه آینده پژوهشی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند.

تاب آوری  سکونتگاه های شهری

با حضور:

 محمد درویش ( رئیس کمیته محیط زیست  در کرسی سلامت احتماعی یونسکو)

افسر افشار نادری( مدیر گروه ارتباطات صلح و مدیر سیاست گذاری  فرهنگی انجمن )

زمان : 6 اسفند ماه 98 ساعت 17 الی 19

مکان: تهران، خیابان جلال آل احمد، جنب پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات