۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

وبینار «موانع کارآمدی علوم اجتماعی در ايران» برگزار می شود.

دفتر  استانی شیراز انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز برگزار می کند.

کلمات کلیدی:

نظرات