۳ دی ماه ۱۳۹۹

وضعیت علوم ارتباطات در ایران برگزار می شود.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند.

نظرات