۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و صنایع بزرگ خوزستان (در حوزه‌ی محیط زیست ) برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر خوزستان) با همكارى دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار می‌کند:

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و صنایع بزرگ خوزستان (در حوزه‌ی محیط زیست و…)

سخنرانان:

دکتر علی ربیعی (سخنگوی دولت)

دکتر هادی خانیکی (  رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات )

دبير جلسه: دكتر ندا شفيعي

زمان : سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت 14

برگزاری به صورت مجازی در اسکای‌روم به نشانی:

https://www.skyroom.online/ch/scufarhangi/khouzestan

نظرات