۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تغییرات هویتی نوجوانان افغانستانی مقیم شهر یزد و مساله دام های اجتماعی برگزار می شود.

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر استان یزد) با همکاری انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه یزد برگزار می‌کند:

تغییرات هویتی نوجوانان افغانستانی مقیم شهر یزد و مساله دام های اجتماعی

ارائه کننده: دکتر علی روحانی (عضو هیات علمی دانشگاه یزد)

زمان :چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰

لینک ورود به جلسه:

https://b2n.ir/drrouhani

نظرات