۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

جايگاه صلح و زيست همدلانه در ادبيات مهاجرت افغانستان برگزار می شود

سومين نشست گفتگوهاي انديشمندان ايران و افغانستان با همكاري نهادهاي علمي دو كشور برگزار مي شود:

جايگاه صلح و زيست همدلانه در ادبيات مهاجرت افغانستان

سخنرانان:
دكتر احمد تميم داري
دكتر مرتضي شاهترابي

زمان :چهارشنبه ٢١ ارديبهشت  ١٤٠١ساعت ١٥

نشاني حضوري: خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، موسسه آموزش عالي بيمه اكو، دفتر انجمن علمي مطالعات افغانستان

نشاني مجازي:
https://f.ecodan.ir/b/mdx-ui2-qws-oen

نظرات