۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

شبکه های اجتماعی و کاهش شکاف جنسیتی اطلاعاتی

گروه علمی تخصصی مطالعات زنانن انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

شبکه های اجتماعی و کاهش شکاف جنسیتی اطلاعاتی

🔸 سخنران:

دکتر زهرا نژاد بهرام

🔸دبیر نشست:

دکتر مریم مقیمی

زمان: دوشنبه 26 اردیبهشت 1401، ساعت 16 تا 18

لینک ورود :

https://meet.google.com/scw-pkkp-tnv

نظرات