۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ( نشست پنجم) برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

جنگل و رسانه: تاملی در ارتباطات محیط زیستی

دکتر محمد عواطفی همت

(عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

چیستی مسئله ارتباطات محیط زیست در ایران

دکتر فرزاد غلامی

(عضو هیئت علمی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران)

 

دبیر نشست:

دکتر عباس قنبری باغستان

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

زمان : یکشبنه  1 خرداد 1401 ساعت 18 الی 20

لینک ورود به جلسه :

https://join.skype.com/A8fvZKkqKxav

 

نظرات