۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

«زيست همدلانه در پرتو سلامت روان جامعه ميزبان و مهاجران» برگزار می‌شود

چهارمين نشست گفتگوي انديشمندان إيران و افغانستان با همكاري نهادهاي علمي دو كشور برگزار مي شود:

«زيست همدلانه در پرتو سلامت روان جامعه ميزبان و مهاجران»

سخنرانان:
دكتر احمدشاه احمدي
دكتر محسن روشن پژوه
دكتر جعفر بوالهري
آقاي احمد رحيمي

زمان : چهارشنبه ١٨ خرداد/جوزا ١٤٠١ ساعت ١٥ تا ١٧

نشاني مجازي:

https://f.ecodan.ir/b/mdx-ui2-qws-oen

 

نشاني حضوري:
تهران، توانير، خيابان نظامي گنجوي، موسسه آموزش عالي بيمه اكو، اتاق انجمن علمي مطالعات افغانستان

نظرات