۲۴ شهریور ۱۴۰۱

شماره ۲۱ فصل‌نامه رسانه-فرهنگ با موضوع بازی‌های دیجیتالی منتشر شد

جدیدترین شماره فصلنامه رسانه-فرهنگ با موضوع بازی‌های دیجیتالی در شهریور ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدیرمسئول این فصلنامه هادی خانیکی است و سردبیر مهمان این شماره نیز محیا برکت است.

موضوعات بررسی شده در این شماره به شرح زیر است و فایل الکترونیکی فصلنامه رسانه-فرهنگ را نیز در ادامه می‌توانید دریافت کنید.

-نگاهـی بـه وضعیـت رسـانه‌بازی جهـان‌باز:محیا برکـت

-آینـده پژوهش گیم بـه ورود نهاد دانشـگاه نیـاز دارد:گفتگـو بـا دکتـر جـواد راسـتی

-رتبه‌بنـدی بازی‌هـا چـرا و چگونـه:دکتـر علیرضـا دهقـان

-پژوهـش در حـوزه بازی‌هـای رایانـه‌ای بـا تولیـد همگام شـود:گفتگـو با دکتر یوسـف سـخاوت

-نگاهی به چیستی گیمیفیکشن و کاربردهـای آن: کامـران حاتمـی

-همه‌گیـری کرونـا و نقـش بازی‌هـای جـدی در مبـارزه بـا شـبه‌علم: اعظـم ده‌صوفیانـی

-اسـتریمینگ: تبدیـل تجربـه شـخصی بازیکنـان بـه سـرگرمی عمومـی:ریحانـه رفیـع‌زاده اخویـان

-مـا به پژوهـش بر ذائقـه بازیکنـان ایرانی نیـاز داریم: گفتگـو بـا دکتـر مقـداد مهرابـی

-مـروری بـر خوانـش بازیکنـان بازی‌هـای رایانه‌ای داسـتانی: محسـن رزاقی

-بـاغ مخفـی گیمرهـای معلـول:آذر اسـدی کـرم

-مـن گیمر (تجربه‌نـگاری بـازی): علیرضا ربانـی یکتـا

-بررسـی اجمالـی کتـاب؛ روندهـای نوظهـور در بازی‌هـای دیجیتـال: حامـد نصیـری

دریافت فایل شماره ۲۱ فصلنامه رسانه-فرهنگ

 

کلمات کلیدی:

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *