۱۵ مهر ۱۴۰۰

انتشار شماره ۱۸ رسانه فرهنگ

شماره ۱۸ فصلنامه خبری، تحلیلی و دانشگاهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر شد.

این شماره مجله «رسانه فرهنگ» به یادبود مرحوم هاله لاجوردی اختصاص دارد.

👤 مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی

👤 سردبیر میهمان: دکتر مینو صدیقی کسمایی

کلمات کلیدی:

نظرات