گروه‌های تخصصی

گروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف انجمن شکل گرفته و مشغول به کار هستند. این گروه‌ها عبارتند از: