• خبر: پیام تبریک عید نوروز 1400

  ای زتو رویان، زمستان و بهار

  ای  تو گرداننده لیل و نهار

  ای زتو تغییر حال و سالها

  حال ما را کن تو خوشتر حالها

   

  فرا رسیدن نوروز، روز نو شوندگی طبیعت، تاریخ، جامعه و انسان مبارک باد. نوروز در اسطوره واقعیت، آیین و سنت  و...

  ادامه مطلب