• کتاب: مسائل تاریخی و قدرت سیاست

    رساله «مسائل تاریخی و قدرت سیاست» اثر دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم به عنوان ضمیمه شماره پنجاه و چهارم نشریه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این رساله در بر گیرنده سه عنوان مقاله است که از سوی دکتر رضا داوری اردکانی برای «فرهنگستان علوم» نوشته شده...

    ادامه مطلب