• خبر: برگزاری نخستين جلسه هیات مدیره جدید انجمن در دی ماه 1399

    نخستين جلسه هیات مدیره جديد انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات روز یکشنبه 14 دی ماه 1399 برگزار شد. این جلسه با حضور همه منتخبان برگزار شد و با اجماع همه اعضای هیات مدیره دکتر هادی خانیکی مجددا به عنوان رییس انجمن در دوره آتی انتخاب شد....

    ادامه مطلب
  • کتاب: فرهنگ شهر ما

    ملیحه درگاهی/ فرهنگ شهر ما: مجموعه تحلیل های ارزیابی برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جلد 1، زیر نظر فائز دین پرست، سبحان یحیائی و همکاران، نشر شهر، تهران، 1392. ارزیابی بخشی مهم و جدایی ناپذیر از فرآیند مدیریت و از جمله مدیریت فرهنگی است. مدیریت فرهنگی...

    ادامه مطلب