کمیته‌ها و وظایف

۱-کمیتۀ آموزش، همایش ها و کارگاه ها

مدیر کمیته: آقای دکتر عباس کاظمی

هدف کمیته آموزش در انجمن مطالعات فرهنگی در سه حوزه متفاوت تعریف شده است:

الف-  آموزش مطالعات فرهنگی و ارتباطات برای متخصصان و دانشجویان این حوزه: در اینجا مجموعه درسگفتار و کارگاه برای ارتقا توانمندی های اعضاء و دانشجویان تعریف می‌شود.

 • کارگاه روش تحقیق
 • کارگاه نظریه
 • کارگاههای تخصصی در حوزه‌های مرتبط
 • سخنرانی
 • دعوت از اساتید مدعو خارجی
 • همایش

ب- آموزش و فراگیر کردن مطالعات فرهنگی و ارتباطات میان سایر اقشار جامعه: پرسش در اینجا این خواهد بود که چگونه حوزه مطالعات فرهنگی و ارتباطات را برای سایرین در رشته‌های مختلف و مردم عادی معرفی کنیم؟ مردم چگونه از این دانش می‌توانند بهره بگیرند؟

 • ارایه سخنرانی‌ها در فرهنگسراها و سراهای محله
 • سخنرانی و ارتباط با مدیران و تصمیم گیران
 • ارتباط و آموزش و مشاوره به فعالین در سازمانهای مردم نهاد
 • ارتباط مستقیم با مردم و آموزش مستقیم
 • ایده تورهای مطالعاتی

هدف محوری دیگر تغییر شیوه آموزش است. به این معنا که ما با نوعی از آموزش دو طرفه میان مردم و متخصصان روبرو خواهیم بود. آموزشی که تنها با رفتن در میدان و درگیر شدن با واقعیت‌های مستقیم روزمره ممکن خواهد شد.

 • بازدید از میدان‌های متفاوت فرهنگی و اجتماعی در متن جامعه به عنوان کلاس درس
 • بازدید از سازمان‌های مردم نهاد فعال در جامعه و همین طور سازمان‌های دولتی مرتبط با انجمن

ج-  آموزش مردم برای مطالعات فرهنگی و ارتباطات: پرسش این است که مردم و فعالین سازمان‌های مردم نهاد و سرامدان اصناف و مشاغل مختلف چگونه می‌توانند آگاهی ما را نسبت به جامعه افزایش دهند، شناخت متفاوتی از وضعیت موجود به ما بدهند و ما را با مسائل جدیدی از درون جامعه رویاروی سازند.

 • نشست های گروههای شغلی و اقشار آسیب پذیر مختلف در انجمن

 

۲-کمیته روابط بین­ الملل

مدیر کمیته:  آقای دکتر زهیر صباغ ­پور

 

۳- کمیته پژوهش و جذب منابع و اعتبارات

مدیر کمیته:  آقای دکتر سبحان یحیایی

 

۴- کمیته برنامه­ ریزی و گسترش گروه­های علمی و دفاتر استانی

مدیر کمیته: خانم دکتر افسر افشار نادری

 

۵-  کمیته انتشارات و روابط عمومی

مدیر کمیته: آقای پدرام الوندی